Webbpolicy

1. Allmän information

Den här websidan är skapad av SMartSe AB u.n.ä. med org.nr 556891-3106, Nytorgsgatan 15, 116 22 Stockholm, nedan kallat “SMartSe”. Denna webbplats och informationen den innehåller kan användas under förutsättning att villkoren för användning nedan iakttas fullt ut. Genom att använda denna webbplats du, nedan kallad “användaren”, anses ha accepterat villkoren. Den information som användaren finner på denna webbplats eller som lämnats till användaren via denna webbplats är av allmän karaktär och kan följaktligen inte anses uppfylla användarens personliga behov eller särskilda villkor. SMartSe förbehåller sig rätten att ändra informationen på denna webbplats när som helst efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. SMartSe gör allt för att säkerställa att informationen på denna webbplats är komplett, korrekt, exakt och aktuell. Men SMartSe  inte kan hållas ansvarig för eventuella fel eller brister eller förlust eller skada som du lider som ett resultat av att använda informationen som tillhandahålls. Skulle informationen innehålla fel eller borde innehålla information som användaren normalt kan förvänta sig att hitta på vår hemsida åtar sig SMartSe  sig att åtgärda bristen med minsta möjliga dröjsmål så snart vi har informerats om dessa brister. Vi uppmanar er därför att e-posta eventuella anmärkningar eller förslag till vår webmaster.

2. Tredje parts kampanjer och PR

Denna webbplats använder banners för att visa kampanjer för produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje part. Genom att klicka på dessa banners dirgeras användaren om till en tredje parts webbplats. SMartSe ansvarar inte för innehållet i reklam eller de villkor som gäller för kampanjer som erbjuds av tredje part. Dessa tredje parter har ansvaret för sådana erbjudanden. Om användaren vill svara på erbjudanden eller avser att på något sätt genomföra transaktioner med en sådan tredje part eller har klagomål med avseende på sådana kampanjer eller reklam får användaren alltid kontakta tredje part.

3. Störningar – Kompatibilitet

SMartSe gör sitt bästa för att se till att det inte finns några störningar i tillgängligheten för denna webbplats, och frånsäger sig allt ansvar för förlust eller skada användaren kan lida till följd av dessa störningar. SMartSe garanterar inte att de filer som finns på webbplatsen är kompatibla med användarens infrastruktur. Användaren ska se till att de har rätt IT-hårdvara och programvara, inklusive säkerhetsprogram (t.ex. brandvägg, antivirusprogram etc).

4. Immateriella rättigheter

Användaren av denna webbplats accepterar uttryckligen att information och data som förblir egendom tillhörande SMartSe eller dess partners som nämns på webbplatsen. Alla texter, teckningar, fotografier, bilder, data, handels- och domännamn, varumärken, logotyper och andra element är skyddade av immateriella rättigheter. Användaren får inte reproducera och / eller distribuera dessa till allmänheten utan föregående och uttryckt skriftliga tillstånd från SMartSe, såvida detta inte krävs enligt bestämmelserna i upphovsrättslagen och angränsande lagstiftning. Användaren har t.ex. rätt att hämta information från denna webbplats och rätt att reproducera den för privat bruk. Användaren har även rätt att distribuera det inom familjekretsen utan kostnad. Där SMartSe ger användarna möjlighet att få sina egna bidrag eller bilder publicerade på hemsidan, kan användaren inte skicka i några verk som skyddas av immateriella rättigheter, om han (hon) äger dessa rättigheter eller har fått erforderliga tillstånd från ägaren av de immateriella rättigheterna för att ha dessa verk publicerade på webbplatsen. Genom att ha hans (hennes) arbeten eller bilder publiceras på webbplatsen, ger användaren uttryckligen SMartSe rätt att publicera dessa verk och bilder på sin webbplats utan någon ersättning. Användaren skall under alla omständigheter ersätta SMartSe för eventuella anspråk från tredje part.

5. Länkar till tredje parts webbplatser

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Dessa länkar har enbart placerats på hemsidan som information för användaren. SMartSe kan inte garantera tillförlitligheten, riktigheten eller kvaliteten hos innehållet i sådana webbplatser och frånsäger sig därmed allt ansvar. En länk till en webbplats från tredje part innebär inte att det SMartSe har ingått ett samarbetsavtal med sådan tredje part eller att SMartSe godkänner informationen på sådana webbplatser.

6. Obehörig användning av webbplatsen

Användarna av denna webbplats är överens om att de inte kommer att:

  1. felaktigt eller olagligt använda informationen på denna webbplats,
  2. använda webbplatsen på ett sätt som kan skada eller förändra den, störa dess tillgänglighet eller påverka dess effektivitet på något sätt;
  3. använda webbplatsen för att överföra eller skicka datavirus, olagligt eller felaktigt erhållna materialet, eller material som på något sätt är olämpligt, inklusive men inte begränsat till ärekränkande, obscent eller hotfullt material;
  4. använda webbplatsen på ett sätt som bryter mot de rättigheter en fysisk person, en juridisk person eller en sammanslutning, inklusive men inte begränsat till rätten till privatliv och immateriella rättigheter;
  5. använda webbplatsen för att publicera eller överföra material för marknadsföring och reklam ändamål.

SMartSe förbehåller sig rätten att förklara för användaren i standard- och/eller inleda rättsliga förfaranden mot användaren om dess intressen eller till förmån för en tredje part skadas som en följd av överträdelse av ovanstående bestämmelser eller andra åtgärder av användaren.

7. Kakor

Denna webbplats kommer ibland att använda så kallade “kakor”. En kaka är lite information som vi skriver på hårddisken i din dator. Varje gång du besöker vår webbplats kommer denna information skickas tillbaka till webbsidan. Vi använder endast denna information för att verifiera din identitet, så att du inte behöver ange ditt användarnamn och lösenord vid varje besök. Användare kan ställa in sin webbläsare för att varna varje gång en kaka skapas eller så att skapande av kakor förhindras. Vår webbplats använder även annonsservrar (t.ex. DoubleClick) för att placera annonser som visas på våra webbsidor. Denna partner använder kakor för att visa dessa annonser för dig.

8. Personuppgifter

SMartSe AB är personuppgiftsansvarig och följer personuppgiftslagen (1998:204).

Användaren är fri att använda denna webbplats för att hämta information om vår organisation och tjänster utan att behöva lämna någon personlig information.

Den personliga information som du nu eller senare registrerar hos SMartSe såsom namn, personnummer, telefonnummer, bostadsadress, bankkontonummer, skattesats, emailadress och lösenord till SMartSe:s webbplats kommer SMartSe att lagra i sitt datasystem och behandla.

SMartSe avser att behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja och administrera frågor hänförliga till avtal med dig samt avtal med uppdragsgivare och för att SMartSE ska kunna skicka information och nyhetsbrev till dig. SMartSe kan också i sin marknadsföring komma att behandla personuppgifter samt fotografier som senare inhämtas av dig.

Dina personuppgifter kommer också att överföras till, lagras och i övrigt behandlas enligt ovan av personuppgiftsbiträden på uppdrag av SMartSe. SMartSe har genom avtal med dessa företag försäkrat sig om att samma stränga krav på säkerhet vid hantering av personuppgifter som följer av personuppgiftslagen kommer att iakttas, samt att behandling endast kommer att ske enligt instruktioner från SMartSe.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till SMartSe, få besked om vilka personuppgifter om dig som SMartSe behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som SmartSe behandlar om dig.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor samtycker du till att SMartSe behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående.

9. Lösenord

Ibland behöver användaren ett lösenord för att se alla delar av webbplatsen. I sådana fall är det strängt förbjudet att komma åt dessa avsnitt utan lösenord. Om användaren mottagit ett sådant lösenord ska detta lösenord hållas hemligt och konfidentiellt. Varje användning av våra tjänster efter giltig identifikation med lösenord kommer att anses ha gjorts av dig. Om säkerheten på webbplatsen är i farozonen har SMartSe rätt att häva användarens lösenord.

10. Ansvar

Med undantag av uttryckligt uppsåt eller grov vårdslöshet och uttryckligt orsakssamband till skador som följer härav, kan SMartSe inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå till följd av användning av denna webbplats eller någon information som finns på den eller nås via detta webbplats (t.ex. genom länkarna på webbplatsen). Inte heller kan den SMartSe hållas ansvarig för eventuella skador till följd av tekniska brister, störningar för tillgång av denna webbplats eller några skadliga interferenser med användarens system eller programvara. SMartSe kan inte hållas ansvarig för skador som orsakas av virus, buggar, trojaner mm om dessa skulle finnas på hemsidan, trots alla de försiktighetsåtgärder som vidtagits. Serverdrift, samlokalisering av servrar och andra internettjänster som tillhandahålls av SMartSe får inte användas för olagliga aktiviteter. Användaren ska ersätta SMartSe för alla skador och kostnader som är orsakade av olaglig verksamhet. Klientens verksamhet får inte vara orsaken till annan olaglig verksamhet. Olagligt pornografiskt, upphovsrättsskyddat material eller något annat som avviker från god moral ska inte finnas i vårt nätverk.

11.  Tillämplig lagstiftning

Denna webbplats styrs av svensk lag. Tvister som uppstår i samband med denna webbplats skall omfattas av de svenska domstolarna.